Portfolio Detail

<< Back to Portfolio Master

First Floor Master Floor Plan

First Floor Master Floor Plan

Second Floor Master Floor Plan

Second Floor Master Floor Plan

Third Floor Master Floor Plan

Third Floor Master Floor Plan

Roof Plan

Roof Plan

Typical Unit Floor Plans

Typical Unit Floor Plans

Building Elevations

Building Elevations

Building Elevations

Building Elevations

Building Sections

Building Sections

Stair Sections

Stair Sections

Wall Sections

Wall Sections

Details

Details