Portfolio Detail

<< Back to Portfolio Master

BASEMENT FLOOR PLAN

BASEMENT FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN

ROOF PLAN

ROOF PLAN

BUILDING ELEVATIONS

BUILDING ELEVATIONS

BUILDING ELEVATIONS

BUILDING ELEVATIONS

SECOND FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

BUILDING SECTIONS

BUILDING SECTIONS

BUIDLING SECTIONS

BUIDLING SECTIONS

WALL SECTIONS

WALL SECTIONS

WALL SECTIONS

WALL SECTIONS

INTERIOR ELEVATIONS

INTERIOR ELEVATIONS