Portfolio Detail

<< Back to Portfolio Master

Site Plan

Site Plan

Composite Floor Plan

Composite Floor Plan

Partial Floor Plan Area A

Partial Floor Plan Area A

Partial Floor Plan Area B

Partial Floor Plan Area B

Partial Floor Plan Area C

Partial Floor Plan Area C

Partial Floor Plan Area D

Partial Floor Plan Area D

Column Details

Column Details

Overall Building Elevations

Overall Building Elevations

Building Sections

Building Sections

Wall Sections

Wall Sections

Details

Details

Roof Plan

Roof Plan

Partial RCP Area A

Partial RCP Area A

Partial RCP Area B

Partial RCP Area B

Partial RCP Area C

Partial RCP Area C

Partial RCP Area D

Partial RCP Area D