Portfolio Detail

<< Back to Portfolio Master

First Floor Master Floor Plan

FIRST FLOOR MASTER FLOOR PLAN

Second Floor Master Floor Plan

SECOND FLOOR MASTER FLOOR PLAN

Third Floor Master Floor Plan

THIRD FLOOR MASTER FLOOR PLAN

Community Building First Floor Plan

COMMUNITY BUILDING FIRST FLOOR PLAN

Community Building Second Floor Plan

COMMUNITY BUILDING SECOND FLOOR PLAN

Building Elevations 1

BUILDING ELEVATIONS 1

Building Elevations 2

BUILDING ELEVATIONS 2

Building Elevations 3

BUILDING ELEVATIONS 3

Roof Plan

ROOF PLAN

Wall Sections 1

WALL SECTIONS 1

Wall Sections 2

WALL SECTIONS 2

Wall Sections 3

WALL SECTIONS 3

Wall Sections 4

WALL SECTIONS 4

Interior Elevations

INTERIOR ELEVATIONS

Section Detail 3

SECTION DETAIL 3